www.lastadventure.eu

 

 

SPORTOVNÍ ŘÁDY ATV CROSSOVER

Vydání 2018

 

1.      VŠEOBECNĚ

Smyslem soutěže ATV CROSSOVER je zkouška spolehlivosti strojů a zručnosti zúčastněných jezdců, kteří musí projet trať za předepsaných podmínek.

1.1 TRAŤ

Trať je tvořena okruhem s minimálně 4 testy a spojovacími částmi. Musí být sjízdná za každého počasí pro čtyřkolku kategorie N7.  Okruh tratě slouží pouze jako spojovací části mezi testy a pro jeho absolvování není předepsán žádný časový limit.

Test musí splňovat následující kritéria:

 

  1. Maximální průměrná rychlost nesmí přesáhnout 50 km/h.
  2. Minimálně v jednom testu musí jezdci kategorie 4x4 EXPERT použít naviják pro překonání terénní překážky. Pro jezdce kategorie 4x4 CHALLENGE , 4x2 SPORT a  4x4 BUGGY  je v tomto místě vždy zajištěna objízdná trasa umožňující absolvování tratě bez použití navijáku.
  3. Tratě testů musí být sjízdné plynule, avšak musí umožnit prověřit jezdecké schopnosti jezdců a využití terénních jízdních vlastností čtyřkolek.
  4. Terénní překážky mohou být umělého původu se zachováním bezpečnostních pravidel.

1.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (ZU)

Zvláštní ustanovení musí být v souladu se sportovním řádem ATV CROSSOVER. Musí obsahovat všechny doplňky a podrobnosti o příslušném podniku včetně časového harmonogramu. V žádném případě nesmí měnit sportovní řády.


1.3 PŘIHLÁŠKY

Přijímání přihlášek pro podnik zapsaný do kalendáře disciplíny ATV CROSSOVER je možné pouze online formulářem přihlášky na oficiálních internetových stránkách www.lastadventure.eu. Termíny uzávěrky přihlášek a maximální počet jezdců je v pravomoci pořadatelů jednotlivých podniků.

 

1.4 DOHLED

Dodržování sportovních řádů a ZU během soutěže je plně v pravomoci jury delegované pořadatelem. Jury je trojčlenná, kdy předsedou jury je ředitel soutěže. 

1.5 CENY

Jezdci, kteří se v konečném pořadí soutěže umístí na prvních třech místech, obdrží poháry, případně jiné ceny trvalé hodnoty ve všech vypsaných kategoriích.

1.6 VÝPOČET VÝSLEDKŮ

Veškeré hodnocení je založeno na čase dosaženém součtem časů absolvovaných testů. Jezdec s nejnižším součtem časů je vítězem v jednotlivé kategorii. Pro celkové hodnocení musí jezdec v časovém limitu absolvovat všechny terénní zkoušky. V případě, že nedokončí jednu nebo více terénních zkoušek bude tato zkouška i ostatní nedokončené zkoušky anulovány.

Jezdec, který nedokončil jednu nebo více terénních zkoušek (neprojel jejím cílem), je ve výsledcích označen "R".

Jezdec, který byl vyloučen, je ve výsledcích označen "D".

Výsledky všech testů, které absolvoval, budou však ve výsledcích soutěže uvedeny.

1.7 PŘEDČASNÉ ZASTAVENÍ PODNIKU

Jestliže ředitel soutěže zastaví předčasně soutěž, nemůže být tato soutěž znovu odstartována. Je-li podnik zastaven dříve, než většina jezdců absolvovala nejméně polovinu soutěže nebo závodu, bude podnik prohlášen za neplatný.

Bude-li podnik zastaven později, rozhodne jury, zda bude podnik prohlášen za neplatný nebo jaké budou vyhlášeny výsledky a uděleny ceny vzhledem k příslušným okolnostem.


1.8
ODVOLÁNÍ PODNIKU

Každý podnik může být nejdéle v termínu 10 dnů před datem konání podniku odvolán.

V takovém případě je pořadatel povinen ihned tuto skutečnost oznámit všem přihlášeným jezdcům.

1.9 VKLADY

Výše vkladu jezdce pro soutěž ATV CROSSOVER je stanovena na 1300 Kč v případě bezhotovostní úhrady v termínu stanoveném pořadatelem.

Výše vkladu jezdce pro soutěž ATV CROSSOVER je stanovena na1500 Kč v případě hotovostní úhrady v místě a termínu konání soutěže. Toto ustanovení platí pouze v případě, že není překročen maximální počet jezdců pro daný podnik. 

Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.

2.      ROZDĚLENÍ A SPECIFIKACE

Soutěží ATV CROSSOVER se mohou zúčastnit čtyřkolky kategorie L nebo R nebo BUGGY.

 Kategorie 4x4 EXPERT

 Čtyřkolka se stálým nebo připojitelným pohonem 4x4. Povinná výbava: naviják s lanem min. 15 m, tažný popruh nebo lano o délce min. 5 m.

Kategorie 4x4 CHALLENGE

 Čtyřkolka se stálým nebo připojitelným pohonem 4x4. Povinná výbava: tažný popruh nebo lano o délce min. 5 m.

 Kategorie 4x4x BUGGY 

 Buggyna se stálým nebo připojitelným pohonem 4x4. Povinná výbava: tažný popruh nebo lano o délce min. 5 m.

  Kategorie 4x2 SPORT

Čtyřkolka s pohonem 4x2 bez možnosti připojení pohonu 4x4. Povinná výbava: tažný popruh nebo lano o délce min. 5 m.

 Minimální věk jezdce je 18 let. Dolní hranice věku je dána datem narození, kterým jezdec dosáhne požadované hranice.

2.1 TECHNICKÉ VYBAVENÍ ČTYŘKOLKY

Zúčastnit závodu se smějí jen čtyřkolky a buggyny, které odpovídají minimální výbavou uvedenou níže.

Musí být vybaveny minimálně níže uvedenými funkčními díly:

předními světlomety

brzdovými světlomety

koncovými světlomety

rychloměrem připevněným na řídítkách případně ve výši řídítek

houkačkou (klakson)

alternátorem (tzn. generátorem elektrického proudu, poháněným motorem, který při běžícím motoru samostatně [nezávisle] zároveň zásobuje a pohání všechny spotřebiče proudu/elektrická zařízení požadovaným proudem (jeho kapacita musí býtdostatečná pro zároveň všechny aktivní spotřebiče na motocyklu)

 

3.      ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

3.1 POŘADÍ NA STARTU

Startovací prostor je malý uzavřený prostor, ve kterém jezdci čekají na znamení ke startu. Na konci uvedeného prostoru je startovní čára. Pořadí na startu každé etapy se řídí dle pravidel hlavního časoměřiče, který provede instruktáž v rozpravě před každým závodem.

3.2 START

Na začátku každé soutěžní etapy a testu bude dán signál ke startu přesně v době, kdy má jezdec startovat.

Jestliže není jezdec na startovní čáře v okamžiku, kdy byl dán signál ke startu, nebude za to potrestán, pokud odstartuje během jedné minuty po vydání signálu k jeho startu. Jezdci, kteří přijdou na startovní čáru později o více než jednu minutu, budou potrestáni 1 trestnou minutou za každou minutu zpoždění. Jezdec, který odstartuje do jedné minuty po stanoveném čase startu, absolvuje trať se zapsaným původním stanoveným časem startu. Ztráta jde k jeho tíži. Jezdec, který se nedostaví ke startu o více než 30 minut později, bude vyloučen a nebude mu povolen start.

3.3 DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT , OPRAVY   a  VÝMĚNY

V průběhu doplňování pohonných hmot i v prostoru k tomuto doplňování určeném je všem přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Porušení tohoto zákazu jezdcem bude potrestáno jeho vyloučením. Porušení tohoto zákazu doprovodem bude potrestáno uložením pokuty doprovodu ve výši 1000,-Kč.

Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátů je zřízen vedle technické přejímky jezdců a je přísně zakázáno používat pro likvidaci jiná místa. Jakékoliv svařovací práce v prostoru pro tankování jsou zakázány pod trestem vyloučení.

V depu a na přilehlých pozemcích mimo tratě je možné provádět opravy v rozsahu,který nezasáhne do výkonu motoru a stroj nebude znamenat žádné nebezpečí pro samotného jezdce ani i ostatní jezdce ,pořadatele a diváky.V případě že bude stroj z důvodu nemožnosti opravy vyměnen za jiný, musí závodník podstoupit technickou přejímku s uhrazením plného vkladu a nový stroj musí být identický co se týče výkonu motoru a nebo může mít výkon nižší.V opačném případě nebude stroj vpuštěn do závodu.

V depu a na celém závodišti mimo závodních tratí je povoleno jezdit max.rychlostí 20 km/hod. 

3.4 CIZÍ POMOC

Veškerá cizí pomoc mimo využití vnější hnací síly a přijetí náhradních dílů nebo nářadí jsou povoleny.  

3.5 KOMUNIKACE

Jezdcům je povoleno, aby přijímali nebo vysílali zprávy radiem.

3.5 ODSTOUPENÍ JEZDCE

Jezdec, který odstoupil ze soutěže, nesmí pokračovat po trati ani jet v blízkosti jiného jezdce. Jestliže je toto pravidlo porušeno, jezdec může být zastaven a jezdec nebo jezdci, které doprovází, mohou být vyloučeni.

3.6 ZNAČENÍ TRATĚ

Oficiální trať spojovacích částí, kterou je zakázáno opustit z jakéhokoliv důvodu, bude popsána v itineráři a řádně vyznačena. Oficiální vzdálenosti musí být považovány za správné. Odpovědnost za dodržení tratě spočívá na jezdci. Jízda mimo trať je zakázána a jezdec, který se tím proviní, bude vyloučen. V těch případech, kdy jezdci musí jet zcela přesně určenou cestou (např. v travnatém nebo obtížném terénu, po pěšině, apod.), jsou pořadatelé povinni vyznačit tuto cestu přesně, naprosto zřetelně a jednoznačně (branky, pásky po obou stranách, apod.). Na oficiální vývěsce případně ve startovním prostoru musí být vyvěšeny značky pro označení tratě (značky nebo označení pro značení tratě musí být vyrobeno z nepromokavého materiálu).

Pokud jury usoudí že dochází k záměrnému ničení značení, múže být jezdec penalizován a připočte se mu v danné etapě čas ,který určí jury a při opakovaném zjištění záměrného ničení tratě, může být jezdec ze závodu vyloučen . 

3.7 DOPRAVNÍ PŘEDPISY

Pokud budou jezdci využívat pozemní komunikace při přejezdech mezi etapami musí dodržovat platné právní předpisy. Jezdec, který byl usvědčen při porušení těchto pravidel, může být po vyšetření vyloučen.

3.8  POJIŠTĚNÍ (TŘETÍ STRANA)

Běžná odpovědnostní pojistka se nevztahuje v žádném případě na škody, které by byly případně tímto vozidlem způsobeny třetí straně při motocyklovém sportovním podniku nebo organizovaném tréninku a za tyto škody je každý jezdec plně zodpovědný.

3.9 JÍZDNÍ VÝKAZY 

Jízdní výkazy pro každou etapu budou vydány při formální přejímce. Jízdní výkazy musí být odevzdány v cíli každé etapy. Zanedbání této povinnosti bude znamenat vyloučení. Jezdec, který s úmyslem oklamat pořadatele změní či vymaže jakýkoliv záznam ve svém jízdním výkazu nebo použije jízdní výkaz jiného jezdce, bude vyloučen. Jezdec, který náhodně ztratil svůj jízdní výkaz, si musí vyžádat jiný na startu nebo v cíli testu. Tento nový výkaz musí použít již v tomto a ve všech následujících testech.

3.10 NÁROK NA ZVLÁŠTNÍ ČASOVOU TOLERANCI

Jestliže jezdec může dokázat jury, že byl zdržen mimořádnými okolnostmi, kterým nemohl zabránit, jako je např. zdržení při poskytování první pomoci při vážné nehodě, může být tolerance povolena. Tuto okolnost je jezdec povinen nahlásit v depu časomíře danné etapy.

3.11 TESTY

Testy musí být prohlédnuty a schváleny jury . Všechny testy musí být připraveny tak, aby byla přísně dodržena všechna bezpečnostní opatření.

Start a cíl zvláštních testů musí být označen symbolem "Start" a "Cíl".  

Na startu bude jezdec zastaven před startovní čarou, znamení ke startu dá časoměřič nebo jiný činovník pověřený tímto úkolem nebo bude znamení dáno pomocí signalizačních prostředků (např. semafor) v čase stanoveného startu jezdce do testu. Čas zvláštního testu je zaznamenán, jakmile přejede jezdec cílovou čáru.

Jezdci mohou provést pěší prohlídku tratě bez použití jakéhokoliv dopravního prostředku. Trestem za projetí testu nebo za trénink mimo vědomí jury na trati zvláštních testů před zahájením soutěže je vyloučení.

Jezdci budou startovat jednotlivě, start bude s motorem v chodu. Konec testu bude letmý. Pro jezdce platí zákaz zastavení u výjezdu z testu.  Měření času na zvláštních testech bude provedeno na 1 sekundu pomocí radiem synchronizovaných časoměrných zařízení, nebo optiky.

Trať musí být zvolena tak, aby průměrná rychlost nepřekročila 50 km/hod.  Bezpečnostní zóny, minimálně 1 metr široké, do kterých bude zakázán vstup pro všechny diváky a v každém dalším nebezpečném místě.

3.12 HODNOCENÍ TESTŮ

Hodnocení jezdců v testech bude vypočteno na základě dosažených časů. Jezdec, který neúmyslně opustí trať testu a nevrátí se na trať v místě, kde ji opustil, může být potrestán 5 trestnými minutami, které budou připočteny k jeho dosaženému času. Jezdec, který úmyslně opustí trať nebo si zkrátí trať, může být vyloučen (nebo potrestán jiným trestem).

3.13 VYLOUČENÍ

Právo vyloučit jezdce ze závodu přísluší pouze řediteli podniku.

Oficiální činovníci, pověření a proškolení pořadatelé musí zjištěný přestupek pokud možno oznámit jezdci, kterého se to týká, aby se zabránilo jakýmkoliv nejasnostem.

 

Každý jezdec, který poruší ustanovení vyjmenovaných článků těchto řádů, bude ze závodu, při porušení těchto článků vyloučen, a to:

-      neuhrazení vkladu

-      příjezd na start o více než 30 minut

-      doplňování pohonných hmot mimo prostory určené k tomuto účelu pořadatelem

-      doplňování pohonných hmot s motorem v chodu

-      provádění jakýchkoliv svářečských prací v prostorách pro PHM

-      záměrné ničení značení tratě

-      použití vnější hnací síly je - li doprovázen na trati jiným jezdcem

-      jízda mimo vyznačenou trať

-      nedodržení dopravních předpisů

-      provádění změn v jízdním výkazu nebo použití výkazu jiného jezdce

-      trénink na trati speciálních testů

-      úmyslné opuštění trati testu nebo zkrácení trati

 

4.      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 

4.1 PŘIJETÍ OFICIÁLNÍCH ROZHODNUTÍ

Každý jezdec je povinen přijmout všechna oficiální měření, vzdálenosti, výsledky a rozhodnutí a zmocňuje pořadatele, aby je zveřejnil způsobem, jaký uzná za vhodný.

Jezdec také souhlasí, že v případě jakékoliv změny v oficiálních výsledcích vzhledem k protestům nebo jiným důvodům zveřejní pouze takto pozměněné rozhodnutí nebo výsledky.

4.2 ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

Všechny žádosti o vysvětlení výsledků kterékoliv etapy musí být podány jezdcem nebo jeho zákonným zástupcem řediteli nebo hlavnímu časoměřiči nejdéle do 30 minut po vyvěšení výsledků na oficiální vývěsce podniku. Ředitel či hlavní časoměřič je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti předsedu jury. Jury je povinna seznámit s výsledkem šetření dané žádosti jezdce nebo jeho zákonného zástupce do 1 hodiny po podání žádosti o vysvětlení.

 4.3 PROTESTY

Každý protest musí být podán písemně do 30 minut po zveřejnění výsledku nebo po seznámení jezdce s výsledkem šetření jeho žádosti o vysvětlení. Musí být doložen poplatkem ve výši 1000 Kč.  Poplatek se vrací, je-li protest oprávněný. Všechny protesty musí být předloženy řediteli podniku. Žádný protest nemůže být přijat proti výroku ředitele podniku.

Proti rozhodnutí Jury o protestu nemůže být podán další protest.

 4.4 VÝKLAD USTANOVENÍ

Výklad ustanovení Řádů (sportovní, všeobecný apod.), jakož i Zvláštního ustanovení, přísluší jury, která má také právo vyřídit jakoukoliv jinou záležitost, o níž se tato ustanovení zvlášť nezmiňují.

 4.5 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Úplné denní výsledky mají být zveřejněny každý den co nejdříve. Za zveřejnění se považuje vyvěšení výsledků na oficiální vývěsce závodu, která bude zřízena na volně přístupném místě. Čas vyvěšení neoficiálních výsledků bude pevně stanoven v rozpravě a od tohoto času poběží čas daný řády pro podání protestu. 

Na vyvěšených výsledcích musí být uveden čas vyvěšení a podpis ředitele závodu a hlavního časoměřiče. Po uplynutí časových limitů pro podání vysvětlení a protestů, budou výsledky jury schváleny jako konečné a oficiální.

Český Offroad Klub z.s.

V Nýrsku dne 1.2.2018

Last Adventure - Kontakty

Český Offroad Klub z.s.
Milence 27
340 22 Nýrsko

č.účtu 27861248/0300

telefon: +420 606 951 057
e-mail: lastadventure@seznam.cz
www.lastadventure.eu